WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Wskaźniki ekonomiczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Mały podatnik
  2. Jednorazowy odpis amortyzacyjny - mali podatnicy
  3. Skala podatku dochodowego od osób fizycznych - 2009 r.
  4. Koszty uzyskania przychodów - 2009 r.
  5. Używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych
  6. Limity odliczeń od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 r.
  7. Wynagrodzenia, zaliczki, limity - pozostałe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
  1. Skala podatku dochodowego od osób prawnych
  2. Jednorazowy odpis amortyzacyjny - mali podatnicy
  3. Mały podatnik podatków dochodowych
  4. Używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych
 3. Odsetki od zaległości podatkowych
  1. Odsetki od zaległości podatkowych w 2009 r.
  2. Odsetki od zaległości podatkowych 1993-2008

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a. Mały podatnik

Okres obowiązywania Równowartość 1.200.000 euro Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 5.067.000 zł 4,2228 tabela z dnia 1.10.2009 r. nr 192/A/NBP/2009
od 22.05.2009 r. 4.053.000 zł 3,3775 tabela z dnia 1.10.2008 r. nr 192/A/NBP/2008

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Okres obowiązywania Równowartość 800.000 euro Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
od 1.01.2009 r. do 21.05.2009 r. 2.702.000 zł 3,3775 tabela z dnia 1.10.2008 r. nr 192/A/NBP/2008
od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 3.014.000 zł 3,7680 tabela z dnia 1.10.2007 r. nr 190/A/NBP/2007
od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 3.180.000 zł 3,9745 tabela z dnia 2.10.2006 r. nr 191/A/NBP/2006

Podstawa prawna:

art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.); art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

b) Jednorazowy odpis amortyzacyjny - mali podatnicy

Rok Równowartość 100.000 euro Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2010 422.000 4,2228 tabela z dnia 1.10.2009 r. nr 192/A/NBP/2009
2009
338.000
3,3775
tabela z dnia 1.10.2008 r. nr 192/A/NBP/2008

W latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. kwota limitu odpisów amortyzacyjnych wynosi 100.000 euro w każdym z lat podatkowych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2008 lub 2009 r. mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych do kwoty powyższego limitu, także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności.

Rok Równowartość 50.000 euro Kurs euro na pierwszy roboczy dzień października Tabela NBP
2008 188.000 3,7680
tabela z dnia 1.10.2007 r. nr 190/A/NBP/2007
2007
199.000
3,9745
tabela z dnia 2.10.2006 r. nr 191/A/NBP/2006

Jednostki mające status małych podatników oraz rozpoczynające działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenie euro na złote następuje, według średniego kursu NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Podstawa prawna:

Art. 16k ust. 7-13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 22k ust. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

c) Skala podatku dochodowego od osób fizycznych - 2009 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 3091 zł.

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. z 2000 r. U. Nr 14, poz. 176).

d) Koszty uzyskania przychodów - 2009 r.

ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w jednym zakładzie pracy miesięczne 111 zł 25 gr
roczne 1335 zł
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w kilku zakładach jednocześnie lub w jednym zakładzie pracy na kilku etatach roczne 2002 zł 05 gr
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi dojeżdżającemu do pracy z innej miejscowości miesięczne 139 zł 06 gr
roczne 1668 zł 72 gr
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w kilku zakładach lub w jednym zakładzie pracy na kilku etatach przysługujące pracownikowi dojeżdżającemu do pracy z innej miejscowości roczne 2502 zł 56 gr

e) Używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych

Stawki i ryczałty od 14.11.2007 r.
Samochód osobowy Motocykl Motorower
do 900 cm3 powyżej 900 cm3
Stawka za 1 km przebiegu 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł
Maksymalne kwoty miesięcznych ryczałtów przy limicie 300 km 156,42 zł 250,74 zł 69,06 zł 41,46 zł
przy limicie 500 km 260,07 zł 417,9 zł 115,10 zł 69,10 zł
przy limicie 700 km 364,98 zł 585,06 zł 161,14 zł 96,74 zł

f) Limity odliczeń od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 r.

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
1.
Ulga na dzieci Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty 556,02 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim). Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 27f ustawy

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze stroną.

Uwaga:

W związku z warunkami skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.

2.
Tzw. "ulga na powrót" Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją. art. 27g ustawy

Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terutorium Polski dochody:

1. ze źródeł o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub

2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

- które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego

3.
W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny Art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

4.
W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie Art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588)

Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Uwaga:

Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

g) Wynagrodzenia, zaliczki, limity - pozostałe

TYTUŁ 2009 2008 2007 2006 2005 2004
kwota w zł kwota w zł kwota w zł kwota w zł kwota w zł kwota w zł
Miesięczne pomniejszanie zaliczek 46,33 48,9 47,71 44,17 44,17 44,17
Pomniejszenie roczne 556,02 586,85 572,54 530,08 530,08 530,08
Roczna kwota dochodu nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku 3091 3089 3013 2790 2790 2790
minimalne wynagrodzenie w grudniu poprzedniego roku (od 1.01.2003 r. jest) - 1126 936 899,10 849 824
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania 506 625 565 200 995 875 979 150 1 094 675 1 142 125

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1469)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1227)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1209)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

a) Skala podatku dochodowego od osób prawnych

rok skala podatku dochodowego
2009 19% podstawy opodatkowania
2008 19% podstawy opodatkowania
2007 19% podstawy opodatkowania
2006 19% podstawy opodatkowania
2005 19% podstawy opodatkowania
2004 19% podstawy opodatkowania

Podstawa prawna:

art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

b) Jednorazowy odpis amortyzacyjny - mali podatnicy

Podstawa prawna:

Art. 16k ust. 7-13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 22k ust. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

c) Mały podatnik podatków dochodowych

Podstawa prawna:

Art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

d) Używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych

b, c, d, e – takie samo jak w podatku dochodowym od osób fizycznych – inna podstawa prawna

3. Odsetki od zaległości podatkowych

a) Odsetki od zaległości podatkowych w 2009 r.

Okres obowiązywania Stawka podstawowa Stawka obniżona Podstawa prawna
25.06.2009 ... 10% 7,50% z dnia 07.07.2009 r.
Mon. Pol. Nr 41, poz. 654
26.03.2009 24.06.2009 10,5% 7,88% z dnia 07.04.2009 r.
Mon. Pol. Nr 21, poz. 268
26.02.2009 25.03.2009 11% 8,25% z dnia 20.03.2009 r.
Mon. Pol. Nr 16, poz. 199
28.01.2009 25.02.2009 11,5% 8,63% z dnia 13.02.2009 r.
Mon. Pol. Nr 9, poz. 101
01.01.2009 27.01.2009 13% 9,75% z dnia 12.01.2009 r.
Mon. Pol. Nr 2, poz. 11

Uwaga:

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obok stawki podstawowej obowiązuje obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych. Ma ona zastosowanie w przypadku złożenia przez podatnika prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości zaległości podatkowej, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Obniżona stawka wynosi 75% pełnej stawki odsetek podatkowych.

Podstawa prawna:

art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

b) Odsetki od zaległości podatkowych 1993-2008

Okres obowiązywania Stawka roczna Podstawa prawna (*)
od
do


24.12.2008 31.12.2008 13% z dnia 7 stycznia 2009 r.
Mon. Pol. Nr 1, poz. 4
27.11.2008 23.12.2008 14,5% z dnia 5 grudnia 2008 r.
Mon. Pol. Nr 92, poz. 791
26.06.2008 26.11.2008 15% z dnia 27 czerwca 2008 r.
Mon. Pol. Nr 50, poz. 443
27.03.2008 r. 25.06.2008 14,5% z dnia 27 marca 2008 r.
Mon. Pol. Nr 28, poz. 262
28.02.2008 r. 26.03.2008 14% z dnia 29 lutego 2008 r.
Mon. Pol. Nr 22, poz. 218
31.01.2008 r. 27.02.2008 r. 13,5% z dnia 13 lutego 2008 r.
Mon. Pol. Nr 13, poz. 134
29.11.07 r. 30.01.2008 r. 13% z dnia 12 grudnia 2007 r.
Mon. Pol. Nr 92, poz. 1009
30.08.07 r. 28.11.2007 r. 12,5% z dnia 31 sierpnia 2007 r.
Mon. Pol. Nr 58, poz. 663
28.06.07 r. 29.08.2007 r. 12% z dnia 13.07.2007 r.
Mon. Pol. Nr 42, poz. 483
26.04.07 r. 27.06.2007 r. 11,5% z dnia 15.05.2007 r.
Mon. Pol. Nr 30 poz. 332
01.03.06 r. 25.04.07 r. 11% z dnia 06.03.2006 r.
Mon. Pol. Nr 19, poz. 207
01.02.06 r. 28.02.06 r. 11,5% z dnia 01.02.2006 r.
Mon. Pol. Nr 10, poz. 140
01.09.05 r. 31.01.06 r. 12% z dnia 01.09.2005 r.
Mon. Pol. Nr 52, poz. 723
28.07.05 r. 31.08.05 r. 12,5% z dnia 28.08.2005 r.
Mon. Pol. Nr 45, poz. 616
30.06.05 r. 27.07.2005 r. 13% z dnia 30.06.2005 r.
Mon. Pol. Nr 39, poz. 533
od 28.04.05 r. do 29.06.05 r. 14% z dnia 28.04.2005 r.
Mon. Pol. Nr 27, poz. 385
od 31.03.05 r. do 27.04.05 r. 15% z dnia 31.03.2005 r.
Mon. Pol. Nr 21, poz. 330
od 26.08.04 r. do 30.03.05 r. 16% z dnia 26.08.2004 r.
Mon. Pol.Nr 37, poz. 657
od 29.07.04 r. do 25.08.04 r. 15% z dnia 28.07.2004 r.
Mon. Pol. Nr 33, poz. 592
od 01.07.04 r. do 28.07.04 r. 14,5 z dnia 30.06.2004 r.
Mon. Pol. Nr 29, poz. 532
od 26.06.03 r. do 30.06.04 r. 13,50% z dnia 26.06.2003 r.
Mon. Pol. Nr 37, poz. 540

(*) Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.